ரஜினி கையில் இருக்கும் இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா? தென்னிந்தியாவை கலக்கிய பிரபல நடிகை!! யாருன்னு நீங்களே பாருங்க ஷா க் ஆகிடுவீங்க..!!

திரையரங்கம்

கடந்த, 2002ஆம் ஆ ண்டு உ ண்ணாவி ரதம் ஒன் று நடைபெ ற்ற து. அப்போது அ தில் சூ ப்பர் ஸ் டார் கல ந்து கொ ண்டுள் ளார். அந்த நேர த்தில் நா னும் கல ந்துகொ ண்டேன் எ ன்ற ஒரு நடி கை அவர் எடு த்துக் கொண் ட புகை ப்பட த்தை வெளி யிட்டுள் ளார்.

அது தான் பார திரா ஜாவின் க டலோர கவி தை திரை ப்பட த்தின் மூ லம் அ றிமுகமா னார் நடிகை ரேகா. மேலும், நடிகை ரேகா த மிழ், தெலு ங்கு, மலை யாளம், கன் னடம் என பல மொ ழி திரை ப்பட ங்களில் ந டித்து பிர பலமா னவர்.

அதன் பி ன்னர் நடிகை ரேகா நடித்த “புன் னகை மன் னன், எங்க ஊரு பா ட்டுக் காரன்,நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு, என் பொம்முக்குட்டி அம்மாவுக்கு, புரியாத புதிர் என பல திரை ப்பட ங்கள் ஹி ட்டடி த்தது. சி னிமாவில் முன் னணி நடி கையாக வலம் வ ந்து கொ ண்டிரு க்கும் போ தே 1996ம் ஆண்டு கேர ளாவைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் எ ன்பவ ரை தி ரு மணம் செ ய்து கொ ண்டு செ ட்டில் ஆ னார்.

மேலும் அடுத்த இர ண்டு ஆண் டுகளி லேயே இந்த த ம்பதி க்கு அ னுஷா எ ன்ற அ ழகிய பெ ண் குழ ந்தை பிற ந்தது. மே லும், டாப் ஹீ ரோயின் களு க்கே டப் கொடு க்கும் அளவி ற்கு க்யூ ட்டாக இரு க்கும் நடிகை ரேகா ம களை சி னிமாவி ல் சீ க்கிர ம் பார் க்க வே ண்டும் என ரசிக ர்கள் ஆசை ப்படுகி ன்றனர்.

அ ப்படி ம ட்டும் அனு ஷா சி னிமாவி ல் ந டிக்க தொட ங்கி னால் அம் மாவை விட பெ ரிய நடி கையாக வல ம் வ ருவா ர் எ ன்பதி ல் ச ந்தேக ம் இ ல்லை. அத ன்பி றகு குக் வித் கோ மாளி என்ற நிக ழ்ச்சியி ல் ப ங்கேற்று ம க்களி ன் அத ற்வை பெ ற்று பிறகு பி க்பாஸ் சீசன் 4 நிக ழ்ச்சி யில் பங்கே ற்று ம க்களி ன் வரவே ற்பை பெற் றார்.

ஆ னாலும், இவ ரிடமி ருந்து பெ ரியதா க சு வாரசி யம் இ ல்லை என பி க்பாஸ் வீ ட்டில் நாமி னேட் ஆகி வெ ளியேறி னார். இப்படி ஒரு நி லையில் அந்த புகை ப்பட த்தை நடிகை ரே கா வெ ளியிட் டு உள் ளார்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *