இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் இந்த சிறுவன் யார் தெரியுமா? இன்று இவர் விஜய் டிவியில் கலக்கி வரும் பிரபலமாச்சே!! யாருன்னு நீங்களே பாருங்க புகைப்படம் இதோ..!!

திரையரங்கம்

இந்த காலக ட்டங்க ளில் ப லரு ம் எ ந்த அளவு க்கு சி னிமா வே வி ரு ம் பி பார் த்தா ர்கள். அதே அ ளவி ற்கு த ற்போது சீ ரியல்க ளை விரு ம்பிப் பார் த்து வ ருகின்றா ர்க ள். ஆர ம்ப காலக ட்ட ங்க ளில் வீ ட்டிலு ள்ள பெ ண்க ள் ம ட்டு மே சீ ரிய ல்க ளை வி ரும்பிப் பார் த்து வ ந்துள் ளார்க ள்.

ஆ னால், க டந்த ஆ ண்டுக ளாக வீ ட்டியி ன் உ ள்ள சி றுவ ர்கள் முத ல் பெ ரியவ ர் வரை ஆ ண், பெ ண் அனைவ ரும் சீ ரிய ல்களை விரு ம்பிப் பார் த்து வ ருகின்றா ர்க ள். அத ற்கே ற்றவாறு தொலை க்காட்சிக ளில் தீ ர்வுக ளை அதிக ப்படு த்தி வருகி ன்றார்க ள். அந்த வ கையில் ந ம்பர் ஒ ன் இட த்தில் இரு க்கும் வி ஜய் தொலை க்காட் சி இந்த தொலை க்காட்சி யில் ஏரா ளமான சீ ரியல் ஒளிப ரப்ப ப்பட் டு வருகி ன்ற து.

அவ ர்கள் சீ ரியல் மட் டுமல் லாமல் ரியா லிட்டி ஷோ க்கள் போ ன்றவ ற்றை நட த்தி ம க்களை க வர் ந்து வ ருகின் றார்க ள். அந்த வ கையில் ரா ஜா ரா ணி 2 எ ன்ற சீரிய லில் புக ழ்பெ ற்றவ ர் தான் ந டிகர் சி த்து. இவர் ரா ஜா ரா ணி சீ ரியல் க தாநா யகனாக ந டித்து வ ருகின் றா ர். மே லும், இவ ர் கல ர்ஸ் த மிழ் தொலை க்காட் சியி ல் தி ரும ணம் எ ன்ற தொ டரில் மூ லமாக த்தா ன் ம க்களு க்கு அ றிமுக மானா ர்.

அந்த சீ ரிய லில் சி த்து ம ட்டும் ஸ்ரே யா இருவ ரும் நடி த்துள் ளார்க ள். அந்த சீ ரியல் முடி ந்தவு டன் ந டிகை சி த்து விஜய் தொலை க்கா ட்சிக்கு வ ந்துவி ட்டா ர். அத ன்பி றகு ஸ் ரேயா அன் புடன் கு ஷி எ ன்ற தொட ரில் நடி த்து வ ந்தா ர். த ற்போது அந்த சீ ரியல் மு டிவு க்கு வ ந்தவுட ன் இவ ர்கள் இ ருவரும் த ங்களு டைய கா த லை கூ றி குடு ம்ப த்தா ரின் ச ம்மத த்துட ன் தான் தி ரும ணம் செ ய்து கொ ண்டுள் ளார்க ள். இதை த்தொடர் ந்து

த ற்போது ஸ் ரேயா ஜீ த மிழி ல் ஒ ளிபர ப்பாகி வரும் ரஜி னி என் ற சீ ரிய லில் நடி த்து வ ருகி ன்றா ர் எ ன்பது குறி ப்பிடத்த க்க து. இந்த வ கையில் த ற்போது இவ ர்கள் இருவ ரின் சி றுவ யது புகை ப்பட மும் இணைய த்தில் தீ யாய் பர வி வ ருகி ன்ற து. இதோ அந்த புகை ப்படம் நீ ங்க ளும் பாரு ங்க ள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *