என்னது! சீரியல் நடிகர் வெங்கட் சுப்பிரமணியத்திற்கு இவளோ பெரிய மகளா? நம்பவே முடியல… அதுவும் இந்த பிரபலமா? வெளியான புகைப்படம் இதோ..!!

திரையரங்கம்

இந்த காலக ட்ட த்தில் ப லரும் சி னிமாவை விட சீரிய ல்களை தான் விரு ம்பி பார் த்து வருகி ன்றா ர்கள். அத னாலே அவ ர்கள் பு து வி தமான சீ ரியல் மற்றும் ரியா லிட்டி ஷோக ளை வெளி யிட்டு வருகி ன்றா ர்கள்.

மேலும் அந்த வ கையில் சின் னத்தி ரை தொட ர்கள் பு துப்பு து வி த்தியா சமான கதை க்கள த்துடன் ஒளிப ரப்ப வதால் தான் ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வரவே ற்பை பெ ற்றுள் ளது என்று சொல் லலாம். அந்த வகையில் சின் னத்தி ரை சீ ரியலின் மூ லம் ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லமா னவர் தான் நடிகர் வெ ங்கட் சுப்பி ரம ணியன்.

இவர் தெலு ங்கா னாவை சேர் ந்தவர். இரு ந்தாலும் சென் னையில் தான் வாழ் ந்து வருகி றார். த மிழ் தொலை க்காட்சிக ளில் தான் அ திகம் நடி த்து ள்ளார். அந்த வ கையில் ந டிகை சுக ன்யா நடித்த ஆன ந்தம் என்ற சீ ரியலில் நடித்து ம க்கள் ம த்தியில் தன க்கென ஒரு த னியே இட த்தை பிடி த்தார்.

அந்த வகையில் த ன்பிறகு கு லதெ ய்வம், செ ல்லமே, அ றைகள், ரோஜா கூட்டம், கல்யாண பரிசு, அத்தி ப்பூ க்கள், தி ருமதி செ ல்வம் போன்ற பல சீ ரியல்க ளில் நடி த்து உள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இது மட் டுமில் லாமல் இவர் சி றந்த நட ன கலை ஞரும் ஆவார். சூப்பர் சேலஞ்ச், ஜோடி நம்பர் 1 சீசன் 2 போன்ற பல ரி யாலி ட்டி நிக ழ்ச்சிக ளிலும் நடனமாடியிருக்கிறார்.

நடிகர் வெ ங்கடசுப்ரம னியன் நி ஷா என் பவரை கா தலி த்து தி ரும ணம் செ ய்து கொ ண்டார். இவ ர்களு க்கு ஒரு அ ழகா ன பெ ண் கு ழந் தை உள்ளது. இவ ர்களின் ம களின் பெயர் மா யா. இவர் சமீ பகால மாக சின் னத்தி ரை சி னிமாவில் நடி ப்பதில் இரு ந்து வி லகிவி ட்டார்.

தற்போது பி ரபல விஜ ய் டி வியில் ஒ ளிபர ப்பாகி வரும் நம்ம வீ ட்டு பொ ண்ணு என்ற தொட ரில் ந டித்து ம க்கள் ம த்தியில் நல்ல வரவே ற்பைப் பெ ற்று வருகி றார். இந்த தொடர் வங்காள மொழி தொட ரின் ம றுஆ க்கம் என்பது குறி ப்பிட த்தக்கது.

தற்போதைய சீ ரியல் டி.ஆர்.பி ரேட்டி ங்கில் முத லிட த்தில் இந்த சீ ரியல் தான் உள் ளது. இதில் கதாநா யக னுக்கு சித்த ப்பா கதாபா த்திர த்தில் நடித்து வருகி றார். இந்நி லையில் நடிகர் வெ ங்கட் சுப்பி ரமணி யன் ம னை வி மற்றும் மக ளுட ன் இரு க்கும் புகை ப்பட ங்களை தான் ச மூக வலைதள ங்க ளில் வெளி யிட்டு இணைய த்தில் வைர லாகி வரு கிறார். இதோ அந்த புகை ப்படம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *