நடிகை லட்சுமி மேனனுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் பிரபல காமெடி நடிகர்!! அடேங்கப்பா இந்த நடிகருக்கு இப்படி ஒரு ஜாக்பாட்டா.. நம்பவே முடியல.. புகைப்படத்தை பார்த்து வி யந்து போன ரசிகர்கள்..!!

தெ ன்னி ந்திய சி னிமா தி ரைப்படத்து றையில் ஒரு சில தி ரைப்படங் களில் மட்டுமே நடித்து ம க்கள் ம த்தியில் பி ரபல நடிகையாக தி கழ்ந்து வருபவர் நடிகை லட்சுமிமேனன். இவர் தனது ப ள்ளி ப டிப்பு ப டிக்கும் போதே சி னிமா வில் நடிக்க தொ டங்கினார்.

2011ஆம் ஆண்டு பி ரபல தொ லைக்காட்சி யில் ப ரத நாட் டியம் ஆடிய போது லட்சுமிமேனனை கண்ட ம லையாள இயக்குனர் வினயன் தனது ம லையாள தி ரைப்படத் திற்கு நடிக்க வா ய்ப்பளி த்தார்.இவர் த மிழ், ம லையா ளம் போன்ற பல மொ ழித் தி ரைப்பட ங்களிலும் நடித்து வருகிறார். அதன்பிறகு 2012 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் பிரபாகரன் இயக்கத்தில் நடிகர் சசிகுமார் நடித்து வெ ளிவந்த சு ந்தரபாண் டியன் தி ரைப்பட த்தின் க தாநாய கியாக த மிழ் சி னிமா வில் அ றிமுகமா னார்.

தனது முதல் ப டத்தி லேயே தனது சிறப்பான நடிப்பை வெ ளிக்கா ட்டி ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வ ரவே ற்பை பெற்றார். இந்த தி ரைப்பட த்திற்கு சிறந்த தெ ன்னி ந்திய அ றிமுக நடிகைக்கான பி லிம் பேர் வி ருது கிடைத்தது. அந்த வகையில் கு ம்கி, கு ட்டிப் புலி, பா ண்டிய நாடு, நான் சி வப்பு ம னிதன், ஜி கர்த ண்டா, கொ ம்பன் போன்ற ஏ ராள மான தி ரைப்பட ங்களில் நடித்துள்ளார.

ச மீபகா லமாக பட வா ய்ப் புகள் இ ல்லாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது த மிழ் சி னிமா வில் மீண்டும் நடிக்க உள்ளார். க டைசியாக 2021ம் ஆண்டு நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்து வெ ளிவந்த, பு லிகு த்தி பா ண்டியன் என்னும் தி ரைப்பட த்தில் நடித்திருந்தார்.

இது ம ட்டுமல்லாமல் 2014 ஆம் ஆண்டு வெ ளிவந்த ஒரு ஊ ர்ல ரெ ண்டு ரா ஜா எனும் தி ரைப்பட த்தில் தன் சொ ந்த கு ரலால் கு க்குரு கு க்குரு என்னும் பா டலை யும் பா டியுள் ளார். இந்நிலையில் நடிகை லட்சுமிமேனன் அ றிமுக இயக்குனர் முருகேசஸ் பூபதி இயக்கத்தில் காமெடி நடிகர் யோகிபாபு உடன் நடிக்க உள்ளார். த மிழ் சி னிமா வில் பி ரபல கா மெடி நடிகராக வலம் வருபவர் யோகிபாபு.

ச மீப த்தில் இவர் நடித்த ம ண் டேலா எனும் தி ரைப்பட த்தில் மூ லம் ம க்கள் ம த்தியில் சிறந்த நடிகனாக பி ரபலமாகியு ள்ளார். இந்த நிலையில் தற்போது ஏ மோ ஷன், கா தல், கா மெடி ஆகிய மூ ன்றும் கலந்த இந்த தி ரைப்பட த்தில் நடிகர் யோகிபாபு லட்சுமி மேனனும் காத லராக நடிக்க உள்ளார்கள் தி ரைப் படம் வ ழக்கத் திற்கு மா றுபட்ட கா தல் க தையாக உ ருவாக இருக்கிறது.

நடிகர் யோகிபாபு கோ லமாவு கோ கிலா எனும் தி ரைப்பட த்தில் நடிகை நயன்தாராவுடன் டூ யட் பா டியது போ ன்று இந்த தி ரைப்பட த்தில் நடிகை லட்சுமி மேனனுடன் டூ யட் பாட உள்ளார். பல மு ன்னணி நடிகர்களுடன் டூ யட் பா டி வந்த லட்சுமிமேனன் தற்போது கா மெடி நடிகர் யோகிபாபு உடன் நடிக்க உள்ளது.

வெ ள்ளித்தி ரையில் அ திர்ச்சி யையும், ஆ ச்சரியத் தையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது. நடிகை லட்சுமிமேனன் போல பி ரபல நடிகைகளுக்கு பட வா ய்ப்பில் லாத நிலையில் கா மெடி நடிகர்களுடன் நடிக்கும் அ வல நி லைக்கு த ள்ளப்பட்டுள் ளார்.

நடிகர் யோகிபாபு த ற்போ தைய நி லையில் பி ரபல நடிகராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே இந்த தி ரைப்ப டம் நடிகை லட்சுமி மேனனின் தி ரைப்பட ங்களில் தி ருப்பு முனை ப டமாக இருக்கும் என சி னிமா வ ட்டார ங்களில் பே சப்படு கிறது..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*