அட கமல் பட நடிகையா இவங்க.. அடேங்கப்பா.. இந்த வயதிலும் இப்படியா? புகைப்படத்தை பார்த்து வி யந்து போன ரசிகர்கள்..!!

திரையரங்கம்

நடிகர் கமல் ஒரு பி ரபல இ ந்திய திரை ப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் நடி ப்பில் ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்கள் வெ ளிவந்து ஹி ட் திரை ப்படங்க ளாகவும் மாறியு ள்ளது. இவர் ஆ ரம்ப கால கட்ட த்தில் கு ழ ந்தை நட்ச த்திரமாக கள த்தூர் கண் ணம்மா என்ற திரை ப்பட த்தில் மூ லம் சி னிமாவில் அ றிமுக மானார். அதன் பிறகு தான் சி னிமாவில் தன க்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாள த்தை ஏற்படு த்திக் கொண்டு ள்ளார்.

மேலும் சமீப த்தில் கூட இய க்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க த்தில் விக்ரம் என்ற திரை ப்பட த்தில் நடிகர் கம ல்ஹாசன் அவர்கள் நடித்து வருகி ன்றார். அந்த வகையில் நடிகர் கமல் நடி ப்பில் வெ ளியான பல திரை ப்பட ங்கள் என் றுமே மற க்க மு டியாத சில திரை ப்பட ங்கள் இருக்கி ன்றன.

அந்த வ ரிசையில் ம க்கள் ம னதில் ஆ ழமாக பதி ந்த ஒரு திரை ப்படம் தான் குணா. கடந்த, 1991ஆ ம் ஆண்டு சந்தான பாரதி என்ற ஒரு இய க்குனர் இயக்க த்தில் உல க நா யகன் கம ல்ஹாசன் நடி ப்பில் வெ ளிவந்த திரை ப்படம் நா யகன். இந்த திரை ப்பட த்தில் நடிகர் கம லுக்கு ஜோடியாக ‘அபிராமி’ என்ற கேர க்டரில் நடித்தி ருப்பார் நடிகை ரோஷினி.

இவர் தற்போது என்ன ஆ னார் என்று தெ ரியவி ல்லை. நடிகர் கம ல்ஹாசனின் குணா திரை ப்பட த்தில் நடித்த நடிகை ரோஷினி இப்போது என்ன செ ய்கிறார் என்பது கே ள்விக் கு றியாகியு ள்ளது. மேலும், நடிகர் உலக நாயகன் என்ற ழைக்க ப்படும் கம ல்ஹாசனின் நடி ப்பில் வந்த மிக மு க்கியமான திரை ப்படம் குணா.

அதில் வி த்தி யாசமான வேட த்தில் நடித்த நடிகர் க மலில் இ ப்படம் ப லராலும் இ ன்னும் மறக்க மு டியாத திரை ப்ப டமாவே இரு க்கிறது. மேலும், 1992ம் ஆண்டு வெ ளிவந்த இப்ப டத்தில் ரேகா, ஜனகராஜ் ஆ கியோர் உ ள்பட பலர் நடித்து ள்ளனர். இயக்குனர் ச ந்தான பாரதி இப்ப டத்தை இய க்கியிரு ந்தார்.

இப்ப டத்தில் ரோஷி னியும், கம ல்ஹாச னும் த ங்கியி ருந்த குகை க்கு குணா கு கை என்றே பெயரி ட்டுள் ளனர். இன் னமும் அதனை கு ணா குகை என்று தான் அழை க்கிறா ர்களாம். இந்த குணா குகை கொடை க்கா னலில் இரு க்கிறது என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இப்பட த்தின் நடித்த நடிகை ரோஷி னிக்கு இப்படம் க டைசி பட மாகவே அமை ந்துள்ளது.

அழகும், நடி ப்புத் தி றமையும் இரு ந்தும் ரோஷி னியால். த மிழ் சி னிமாவில் தொடர் ந்து நடிக்க முடியவி ல்லை. ஆனால், சிலர் திரை ப்பட த்தில் நடித்தார். அவர் தி ரும ணமா கி செ ட்டிலா னதாகவும் கூறி வருகி ன்றனர். ஆனால், உ ண்மை யில் அவர் எ ங்கே செ ன்றார். என்ன ஆ னார் என்ற வி வரம் ப லருக்கு பு ரியாத பு திராக உ ள்ளது. அந்த வகையில் கடை சியாக வெ ளியிட்டு புகை ப்படம். இதோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *