சமீபத்தில் திருமணமான ஷபானா ஆர்யன் ஒரு மாதத்திலேயே இவர்கள் பி ரிய போகிறார்களா? என்ன காரணம் தெரியுமா? இணையத்தில் தீ யாய் ப ரவும் அ திர்ச்சி த கவல்..!!

திரையரங்கம்

இந்த கால கட்ட த்தில் ப லரும் தொலை க்காட்சியில் வரும் சீ ரியல்கள் ம க்கள் மி கவும் விரும்பி பார் க்கும் சீ ரியல்களில் ஒரு மு க்கியமான சீ ரியல் தான் செ ம்பருத்தி. இந்த சீரிய லில் ம க்க ளிடையே மி கவும் பிரப லமானவர் தான் நடிகை ஷபானா.

இவர் செம்பரு த்தி சீ ரியலில் பார்வதி என்ற கதாபா த்திரத்தில் நடித்த தன் மூ லம் ம க்கள் ம னதில் நீங்கா இடத்தை பிடி த்துக் கொண் டார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. கடந்த மூ ன்று வருட கா லமாக ஓ டிக் கொண் டிருக்கும் இந்த சீரியல் TRPயில் மிகவும் உய ர்ந்த இடத்தில் இரு க்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

தற்போது ச மீபகா லமாகவே செம்பருத்தி சீ ரியலில் நடித்து வருகி றார் நடிகை ஷபானா. அவரது புகை ப்படம் அடி க்கடி ச மூக வலை தள ப க்க ங்களில் வெ ளியாகி ரசிக ர்கள் ம த்தியில் வைர லாகி வருகிறது. அந்த வகையில் சமீப கா லமாக ப லரும் தி ரும ணம் எப்போது என்று கே ட்டுக்கொ ண்டு வந்து ள்ளார்கள். அதற்கு நடிகை ஷபானா என் னுடைய தி ரும ணம் க ண்டி ப்பாக உங்க ளிடம் சொ ன்ன பி றகு தான் நட க்கும் என்று கூறியு ள்ளார்.

அந்த வகையில் கடந்த, ஒரு மாத த்திற்கு முன் ஷ பானாவின் தி ரும ணம் ந டந்து முடி ந்துள்ளது. மேலும், விஜய் டிவியில் ஒளிபர ப்பாகி வரும் பாக்கி யலட்சுமி என்ற சீ ரியலில் நடித்து வந்த செ ழியன் எ ன்பவரை தான் கா தலி த்து இ ருவரும் தி ரும ணம் செ ய்து கொ ண்டுள் ளார்கள். இவ ர்க ளுக்கு தி ரும ணமா கி ஒரு மா தங்கள் தான் ஆகி வருகி ன்றது.

அத ற்குள்ளே இவ ர்களுக்கு இடையே க ருத்து வே றுபாடு ஏ ற்பட்டு இரு ப்பதாக தற்போது ப ரவலாக த கவல்கள் வெ ளியாகி வருகின்றது. நடிகர் அர்யன் வீட் டிலுள் ளவர்கள் தி ருமண த்தி ற்கு ஒ ப்புத ல் தர இ ல்லை எ னவும் ஷ பானா அங்கு செ ல்லவே இ ல்லை எனும் முன் னணி மீ டியாவில் த கவ ல்கள் வெளி யாகி இரு க்கின்றன.

தற்போது ஹ னிமூ ன் பா தியிலே யே முடி த்து வி ட்டு தி ரும்பி வி ட்டதா க கூற ப்படுகி ன்றது. சில தின ங்களுக்கு முன் நடிகை சபானா மி கவும் ம ன வே த னை யுடன் ஒரு இன் ச்டக்ரம் பதிவை வெ ளியிட்டு இரு ந்தார்.

அவருக்கு என்ன பிர ச்சனை எ ன்று பல ருக்கும் தெ ரியாத இரு க்கின்றது. மேலும், இவ ர்களுக்கு இ டையே என்ன பி ர ச்ச னை இவ ர்கள் இ ருவரும் பி ரிய போகிறா ர்களா. அல்லது இதெல்லாம் வ தந்தியா என்று விள க்கம் இவ ர்களே அளி த்தால் ம ட்டும் தான் இத ற்கு தீ ர்வா கும் என்று ப லரும் கூ றி வருகி றார்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *