நடிகர் சந்தி ரசேகரின் மகளை பார்த்துள்ளீர்களா? அட இந்த பிரபலம் தானா.. யாருன்னு நீங்களே பாருங்க கண்டிப்பாக அ திர்ச்சியாகிடுவீங்க..!!

திரையரங்கம்

80ஸ் காலக ட்ட ங்களில் ஏரா ளமான திரை பிரபல ங்கள் நடித்து வந்துள் ளார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் சந்தி ரசேகரும் ஒருவர். இவர் ஒரு இ ந்தி ய திரை ப்பட நடிகர் தொலை க்காட்சி நடிகர் மற்றும் பிரபல அ ரசிய ல்வாதி யும் ஆவார்.

இவர் கிட்ட த்தட்ட 300 க்கும் மேற்பட்ட திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. இவர் 1980களில் இயக்குனர் பார திராஜா இயக்க த்தில் வெ ளிவந்த திரை ப்படம் தான் நிழ ல்கள். அந்த திரை ப்பட த்தில் ஒரு சிறு கதாபா த்திரத்தில் நடித்து த மிழ் சி னிமாவுக்கு அ றிமுகமா னார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது.

அந்த திரை ப்பட த்தை தொட ர்ந்து செந் தூரப்பூ வே, கரகா ட்டக்காரன், மை ந்தன், அன்பு மக ன், காசி போன்ற ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடிகர் சந்திரசேகர் நடித்து வந்து ள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. இதனைத் தொடர் ந்து 2002ஆம் ஆண்டு வெ ளிவந்த திரை ப்படம் தான் நண்பா நண்பா. இந்த திரை ப்பட த்தை பிரபல இயக்குனர் இய க்கியு ள்ளார்.

இந்த திரை ப்பட த்தில் நடி த்தத ற்காக சிறந்த து ணை நடிக ருக்கான தேசி ய வி ருது இவருக்கு கிடை த்துள்ளது. மேலும், எழுத்து திரை ப்பட ங்களில் நல்ல ஒரு கதையை தேர் ந்தெடு த்து நடிப்பது நாள் இவருக்கு ம க்கள் ம த்தியில் தெ ரிந்த ஒருவர் அவர்கள் பெற்ற அழை த்து வந்து ள்ளார்.

இந்த வகையில் தற்போது ப டவாய் ப்புகள் எ துவும் இன்றி எந்த ஒரு திரை ப்பட த்தின் நடி க்காமல் இருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் சந்திரசேகர் ஜெ கதீ ஸ்வரி என்பவரை தி ரும ணம் செ ய்து கொ ண்டுள் ளார். இவள் தி ருமண த்திற்கு பிறகு சிவத ர்சன் என்ற ஒரு மக னும் சிவர ஞ்சனி என்ற ஒரு மக ளும் பிறந்து ள்ளார்.

இந்த வகையில் தனது குடு ம்ப த்துடன் இருக்கும் புகை ப்படத்தை ச மூக வலை த்தள பக்க த்தில் ப திவிட்டு ள்ளார். இந்த புகைப்ப டத்தை க ண்ட ப லரும் இவருக்கு இவ்வளவு பெ ரிய மக ன் மற்றும் மக ளா என்று ஆ ச்சரிய த்தில் இந்த புகை ப்பட த்தை மேலும் ச மூக வலை த்தள த்தில் ஷே ர் செ ய்து வருகி ன்றார்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *