முதல் மரியாதை படத்தில் நடித்த ரஞ்சனியா இது.. ஆளே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாறிப்போன நடிகை!! புகைப்படத்தை பார்த்து ஷா க்கான ரசிகர்கள்..!!

திரையரங்கம்

அந்த கா லம் முதல் இந்த கா லம் வரை ஏரா ளமான இயக்கு னர்கள் உ ருவாகி உள் ளார்கள். மேலும், இன்று இய க்குன ராகவும் நடிக ராகவும் உள் ளவர் தான் பாரதி ராஜா. மேலும், பாரதி ராஜா ஒரு சி றந்த கிராம த்து பின் னணி கொ ண்ட அ ழகிய திரை ப்பட ங்களை இய க்கி உள் ளார்.

இன் றளவும் அவரின் குர ல் திரை ப்பட ங்களால் முன் னாடி அவர் பே சும் வ சனம் வண க்கத்தி ற்குரிய பாரதி ராஜா பேசு கிறேன் என்ற வார் த்தை இன் னும் யாரா லும் மற க்க முடி யாது. இதனை தொடர் ந்து பாரதி ராஜா சிற ந்த நடிக ர்கள் மற்றும் நடி கைக ளை உருவா க்கி உள் ளார்.

மேலும், சி னிமாவில் நடி கைகள் என் றாலே வேறொ ரு கோண த்தில் பார் க்கும் சந்த ர்ப்ப த்தை உ ருவாக்கி வரு கிறது. அந்த வகையில் நடி கைகள் நடி க்கமட் டுமல்ல ப டவாய் ப்பிற்கா க அந்த தொழி லையும் செ ய்வார்கள் என்றும் பல ர் கூறி வருகி றார்கள்.

அந்த வகையில் கொ ரானாவா ல் பாதி க்கப் ப ட்ட சி னிமாத் துறை யினருக்கு உத வும் வ ண்ண ம் நடிகர் சங் கம் சார் ப்பில் வாட்ஸ் ஆப் கு ரூப் உருவா க்கி அதில் கரு த்துகளை பகிர் ந்து நாட க கலைஞ ர்களுக்கு உ தவ ஆர ம்பித்து ள்ளனர்.

அந்த குரூ ப்பில் நாட கக் கலை ஞர் வா சுதேவன் குரூ ப்பில் இருந்த பார திராஜா திரை ப்பட த்தில் அ றிமுகமா ன முதல் ம ரியாதை திரை ப்பட நடிகை ரஞ்ச னியை பார் த்து நீங்கள் நடி கையா. இ ல்லை நடிகை என்ற பெய ரில் வேறு தொ ழில் செ ய்பவர் தானே எ ன்று கே ட்டு வ ந்தார். அதன் பின் நடி கைகள் அனைவ ரும் வேறு தொ ழில் செ ய்பவ ர்கள் என்று கூறி ச ர்ச்சை யாக பேசியு ள்ளார்.

ஒரு நடி கையை இ ழிவு படு த்தி சினிமா த்துறை வேறு நாடக தொ ழில் வேறு எ ன்று சு ட்டிக் கா ட்டி பே சியதா கவும் நடிகை ரஞ்சனி போ லிசா ரிடம் புகா ரளித்து ள்ளார். இது பற்றி தயாரி ப்பாளர் சங்கமும், நடிகர் ச ங்கமும் எந்த ஒரு கே ள்வியும் கே ட்காமல் இருக்கி றார்கள் என்று வே த னையு ள்ளார் நடிகை ரஞ்சனி.

தற்போது அர சிய லில் இருந்து வெ ளியேறி ம களி ர் ஆணைய த்திலு ம் பணி யாற்றி வந்தவர். மேலும், கேர ளாவில் அம்மா சங்க த்தில் இருந்து வெ ளியே வந்து நடிகை மஞ்சு வா ரியரின் தலை மையி ல் சி னிமா பெ ண்க ள் கூ ட்டுக் கு ழுவில் உறு ப்பின ராக பணி யாற்றி வ ருகிறார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *