ஒரு வேளை உணவுக்கு கூட வ ழியில்லாமல் த விக்கும் நகைச்சுவை நடிகர்!! மற்றவரை சிரிக்க வைத்து தன் சிரிப்பை இ ழந்த நடிகர்!! குடும்பத்துடன் ப ரிதாபமாக வெளியிட்ட வீ டியோ..!!

திரையரங்கம் வைரல் வீடியோஸ்

சி னிமா துறை யை பொரு த்தவரை நடிக ர்களுக்கு எந்த ளவு மு க்கிய த்துவம் கொடு க்கப்படுகி ன்றது அதே அளவி ற்கு அந்த திரை ப்பட த்தில் நடி க்கும் நகை ச்சுவை நடிக ர்களு க்கும் மு க்கிய த்துவம் கொடு க்க வேண்டும். ஏனெ ன்றால் நகை ச்சுவை நடிகர் இல் லாமலே பல வெற் றித் திரை ப்பட ங்களை கண்டு ள்ளது.

அவரது தனி ரசிகர் பட் டாளமே எப்பொ ழுதும் உ ண்டு. அந்தக் கா லம் முத ல் இ ந்தக் கால ம் வரை திரை ப்பட த்தில் நகை ச்சுவை நடிக ர்கள் இல் லாமல் எந்த ஒரு திரை ப்பட மும் வெ ளிவந் ததே கிடை யாது. நகை ச்சுவை மூ லம் ம க்கள் ம த்தியில் இட ம் பிடி த்தவ ர்கள் ஏரா ளமாக உ ண்டு.

அதில் ஒருவ ரைப் பற் றி தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம். அவருடைய பெயர் பரந்தாமன். அவர் ஒரு வே ளை உ ணவு க்கு கூ ட வ ழியி ன்றி த வித்து வருவதாக சமீபத்தில் ப ரப ரப்பை ஏ ற்படுத்தியு ள்ளது. ஓசூரில் உள்ள சி வலி ங்கபுரம் என்ற மலை கிராம த்தை சார் ந்தவர்.

இவருக்கு வய து 28 ஆகி ன்றது. இவருடைய கூட பிற ந்தவ ர்கள் நான்கு பேர் அதில் 3 பேரு க்கு தி ரும ணம் ஆ கிவி ட்டது. ம னந லம் பாதி க்கப்ப ட்ட இவரது த ந்தை எ லும்பு மு றிவு ஏற்ப ட்ட அவரது தா ய் மா ற்றுத்தி றனா ளியான சகோ தரன் இவ ர்களுடன் நகை ச்சுவை நடிகர் ப ரந்தாமன் வசி த்து வருகி ன்றார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

உட ல் வளர் ச்சி குறை ந்த இவர் சி று வ யதி ல் இருந்தே நா டகம் தெ ருக்கூ த்து போ ன்றவ ற்றில் தனது சிற ப்பா ன நடி ப்பை வெளி க்கா ட்டி ப லரின் பாரா ட்டு க்களை பெற்றுள்ளார். மேலும் இவர் எம்ஏ சினிமா படிப்பை படித்துள்ளார் இவர் சின்னத்திரை நிக ழ்ச்சி யில் காமெடி நடிக ராக நடி த்து வருகி ன்றார்.

தற்போது ஊ ர டங்கு வ ருமானமி ன்றி ஒரு வே ளை உ ணவி ற்குக் கூ ட வ ழியி ல்லாத நிலையில் த ள்ளப்ப ட்டு தனது குடு ம்ப த்துடன் சமீப த்தில் பே ட்டி ஒ ன்றை அளி த்துள் ளார். ஏதாவது ஒரு வே லை கிடை க்காதா என்ற ஏ க்க த்துடன் நகை ச்சுவை நடிகர் குடு ம்ப த்துடன் கே ள்வி க்குறி யாக உள்ள நி லையில் இந்த வீடியோ த ற்போது ச மூக வலை த்தள த்தில் மிக வை ரலாக ப ரவி வரு கின்றது.

எனது குடு ம்பத் துடன் நிர ந்தர வருமா னம் கிடை க்கும் படி ஏ தாவது ஒரு வே லை கிடை க்குமா று நகை ச்சுவை நடிகர் பர ந்தாமன் ஏ க்க த்துடன் அதில் கூறியு ள்ளார். இதோ அந்த வீ டியோ பதிவு…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *