பாக்யராஜை அ டித்து து ரத்திய பாரதிராஜா!! இவரது கோ பத்திற்கு என்ன காரணம்? மன வே தனையுடன் இருந்த பாக்கியராஜ்!! பல ஆண்டுகள் க ழித்து வெளிவந்த தகவல்..!!

திரையரங்கம்

பாரதிராஜா ஒரு இ ந்திய திரை ப்பட இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் ஆவார். இவர் மு க்கி யமாக த மிழ் திரை யுலகில் ப ணியா ற்றும் ஒரு இயக்குனர் ஆவார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், இவர் 16 வ யதி னிலே என்ற ஒரு திரை ப்பட த்தின் மூ லம் அ றிமு கமானார்.

மேலும், இவர் இய க்கும் திரை ப்பட ங்களில் கிராம ப்புற வா ழ்வை மை யமாக வைத்து உருவா க்கப்ப டும் படமாகும். த மிழ் மட் டுமல் லாமல் தெ லுங்கு மற்றும் இ ந்தி திரை ப்பட ங்களில் இய க்கியு ள்ளார். மேலும், பார திராஜா கோ வக்கா ர என்பது அனைவ ருக்கும் தெரி ந்த ஒன் றுதான். அத ற்காக இப்படி எல்லாம் கோப ப்படுவீ ர்கள் என்று ப லரும் கே ள்வி எழு ப்பி வந்து ள்ளா ர்கள்.

அந்த வகையில் இவர் பட த்தின் மூ லம் இன்று வரை இவரு டைய திரை ப்பட ங்கள் பேசி வருகி ன்றது. அந்த காலக ட்டத்தில் இயக்குனர் பாரதிராஜா மிக ப்பெரிய இயக்குனர் என்பது அனைவ ருக்கும் தெரி ந்த ஒன்று தான்.

அதன் இயக்கு னராக சே ர்வதற்கு ப லரும் ஆ ர்வ த்துடன் இரு ந்தார்கள். அந்த வகையில் அவ ருடைய உத வி இயக்கு னராக சேர் ந்தவ ர்தான் பாக்கியராஜ். சி னிமாவில் பார திராஜா இந் திராவு க்கும் அதே அளவி ற்கு பாக்யராஜும் அந்த காலக ட்ட த்தில் தனது சிற ப்பான திரை ப்பட ங்களில் கொடு த்து வந்து ள்ளார்.

மேலும் இவருக்கு திரைக்கதை ம ன்னன் என்று கூட ப ட்டம் உள்ளது.  பாரதிராஜா அவர்கள் திரை ப்படம் இயக்கி கொண்டி ருக்கும் போது ஒரு தயாரி ப்பு க ம்பெ னியை ஆர ம்பி க்கலாம் என்று இரு ந்தார். அதற்காக ஒரு திரை ப்பட த்தின் கதை பேச் சுவார் த்தை இரு ந்த பொ ழுது பார திராஜாவுக்கும் க ருத்து வே றுபாடு ஏ ற்பட்டு ள்ளதாக கூற ப்படுகி ன்றது.

அந்த நேர த்தில் பாரதிரா ஜாவை பாக் கியராஜ் கோ பத்தில் தி ட்டி யதாக கூற ப்பட்டது. அதற்கு கோ ப ப்பட்ட பார திராஜா பாக்யராஜை பார் த்து இ ங்கிரு ந்து ஓ டிப் போ யிரு என்று விர ட்டி விட் டாராம். அபோது எதர் ச்சை யாக வந்த நடிகரும் இய க்குன ருமான மனோபாலா பார திராஜாவிடம் நீங்க த ப்பு ப ண்ணி ட்டீங்க.

எப்போதும் பு த்திசா லியை கூட வை த்துக் கொ ள்வ து தான் ஒரு பு த்திசாலித்த னம் என்று அவர் கூறியு ள்ளார். பிறகு பாக்யராஜை சமாதானப்படுத்தி அவரை அழைத்து வந்ததாக சமீபத்தில் ஒரு பேட் டியில் நடிகர் மனோபாலா அவர்கள் கூறியு ள்ளார்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *