புதுக்கோட்டையிலிருந்து சரவணன் படத்தில் தனுஷ்க்கு ஜோடியாக நடித்த நடிகையா இவங்க.. திருமணத்திற்கு பின் ஆளே அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு மாறிட்டாங்களே..!!

திரையரங்கம்

சி னிமா உ லகில் கதாநா யகனாக நடிப்ப தற்கு உ டலமை ப்பு இருக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் அது எதுவும் தே வையி ல்லை என்ற வித த்தில் தனது ஒ ல்லி யான உட ம்பை வைத்து திரையு லகில் க தாநா யகனாக அறிமு கமானவர் தான் நடிகர் தனுஷ். இவர் ஆரம்ப காலக ட்ட த்தில் செல் வராகவன் இயக்க த்தில் துள் ளுவதோ இ ளமை என்ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் கதாநா யகனாக திரை உ லகில் அறிமு கம் ஆகியு ள்ளார்.

இதனை தொட ர்ந்து பல வெ ற்றி திரைப்ப டங்களில் கதாநா யகனாக நடித்த ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லம டைந்து வட்டார த்தில் தன க்கெ ன்று ஒரு ரசி கர் பட்டா ளத்தையே ஏற்படு த்திக் கொ ண்டார். அந்த வகையில் சமீப த்தில் பி ரபல இயக்கு னரான மாரி செல் வராஜ் இயக்க த்தில்

நடிகர் தனுஷ் நடித்த வெ ளியான மாபெ ரும் வெ ற்றிய டைந்த திரை ப்படம் தான் க ர்ணன். த மிழ் சி னிமாவில் அஜித், விஜய் பிறகு த மிழ் சி னிமாவில் அடு த்த கட்ட நடி கராக நடிகர் தனுஷ் உருவா க்கியு ள்ளார். அந்த வகையில் நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் கடந்த 2004 ஆண்டு வெ ளிவந்த திரை ப்படம் தன் புது க்கோட்டை யிலிரு ந்து சரவணன்.

அந்த திரைப்ப டத்தின் மூ லமாக நடி கையாக அ றிமுக மானவர் தான் அபர்ணா பி ள்ளை. அதற்காக ABCD அபர்ணா போன்ற திரை ப்படங்க ளிலும் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. இவரது சொந்த ஊர் சென்னை. இவர் சி று வ யதிலே யே நாடக த்தில் ஆ ர்வம் காட்டி வந்து ள்ளார். மேலும், இவரது இ ள மை வய திலே யே தயா ரிப்பிலும் ஈடுபட்டு வந்து ள்ளார். இந்தவகையில் ஜீ த மிழ் தொலைக்கா ட்சியில் ஒளிபர ப்பான நிக ழ்ச்சி ஒ ன்றை தயாரி த்துள் ளார்.

மேலும், இவர் நிகழ் ச்சிகளை இய க்கிய உருவா கும் இதனை தொட ர்ந்து ஆயி ரத்தில் ஒ ருவன் என்ற கேம் ஷோ வை யும் தயாரி த்து இயக்கியு ள்ளார். இவனால திரை ப்பட நடி த்திரு ந்தாலும் முன் னணி நடிகை யாக வலம் வர முடியவி ல்லை. அதன் பின்பு 2011ஆம் ஆண்டு பரணி என்ற ஒரு மரு த்துவ ரை தி ரும ணம் செய்து கொண்டு சி னிமாவு க்கு கு ட்பை சொ ல்லிவி ட்டார். மேலும், இவர்கள் தி ரும ணத்து க்கு பின்னர் ஒரு மக ன் உள் ளார். தற்போது இவர் நட னப்ப ள்ளி ஒ ன்றை நடத்தி வருகி ன்றனர்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *