நடிகர் விஜய் வசந்துக்கு இவ்வளவு அழகான மனைவியா?? நம்பவே முடியல.. நடிகைகளை மி ஞ்சும் பேரழகு!! புகைப்படத்தை பார்த்து வா யைப்பிளந்த ரசிகர்கள்..!!

திரையரங்கம்

வசந்த் & கோ எ ன்பவர் பிரம் மாண்ட கடை வைத்து ள்ளார். இவர் கடந்த வருடம் கொ ரோ னா நோ ய் ஏற்ப ட்டு அதில் இருந்து கு ணமடை ந்தும் அதன பிறகு உ யிரிழ ந்தார். அது ம ட்டும் இல் லாமல் அ ரசிய லிலும் பெரிய ஈ டுபா டு காட்டி வ ந்திரு க்கிறா ர் எ ன்பது குறி ப்பிடத க்கது.

அவருக்கு பிறகு அவரது அ ப்பா வின் அ ரசி யல் ப யண த்தில் தற்போது வ சந்த் பயணி த்து வ ருகி றார். மேலும் வச ந்தகு மாரின் ம க ன் விஜய் வசந்த் எ ன்பவர் ஒரு திரை ப்பட நடிகர் ஆவா ர். இவர் சென்னை 600028, பி ரியாணி, நாடோ டிகள், சரோஜா மற்றும் வேலை க்காரன் போன்று

பல திரை ப்பட ங்களில் நடி த்திரு க்கிறார் என்பது குறி ப்பிட த்தக்கது. தற்போது இவர் திரை ப்பட ங்கள் எ துவும் நடி ப்பது கொ ஞ்சம் குறைது கொ ண்டு தனது அடு த்த க்கட்ட நேர ங்களை ம க்களு க்கு உதவும் ப ணியில் க ளம் இ றங்கி யுள் ளார்.

அதனை தொடர் ந்து விஜய் வசந்த் கடந்த 2010ம் ஆண்டு நித்யா எ ன்பவரை தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ண்டது. நடிகர் விஜய் வசந்த் முதன் முறை யாக தனது மனை வின் புகை பட த்தை ச முக வ லைத்த ளம் மூ லம் பதி விட்டு உள் ளார்.

அதனை தொடர் ந்து தற்போது ம கன் மற்றும் ம கள்யு டன் இரு க்கும் புகைப்ப டத்தை ச முக வலை த்தள ங்களில் வெளியி ட்டார். இதோ அந்த புகை ப்படம் நீங் களும் பாருங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *