43 வயதாகியும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கும் சீரியல் நடிகை யுவஸ்ரீ!! ஆனா என் உலகமே அவங்க தான்.. அதற்கு இது தான் காரணமா??

சின் னத்திரை யிலிருந்து   ஏரா ளமான   நடிகர், நடிகைகள் தனது   தி றமை யினால்   வெள் ளித்தி ரைக்கு   சென்று பல   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து   வருகி ன்றார். அந்த வகையில்   சின் னத்தி ரை   மட்டும்   இ ல்லை    வெள் ளித்தி ரையில்   25   வருட ங்களு க்கும்   மேல்   பணி யாற் றி   வருகி றார்   நடிகை யுவஸ்ரீ. அந் தவகை யில்   இவர்   த மிழ்  சீரிய ல்க ளிலும்   நடித்து  வருகி ன்றார்.

இவர் தற்போது விஜய் டிவியில்   ஒளிபர ப்பாகி   வரும்   பொ ன்மக ள்   வ ந்தாள்   என்ற ஒரு   சீரி யலில்   நடித்து   வருகி ன்றார். மேலும்   என் னுடைய   பதினெ ட்டு   வ யதில்   நான்   சினி மாவில்   அ றிமுகமா னேன்   ஒரு சில   த மிழ்   பட ங்களில்   நடி த்து ள்ளேன்.  இதில்   குறி ப்பாக   சின் னத்த ம்பி   திரை ப்படம்   ம க்க ளிடம்   என் னை   நல்ல ஒரு   பெய ரைக்   கொடு த்தது. அதன் பிறகு சில   பட ங்க ளில்   நடித்து   இரு ந்தேன். அதனை   தொடர் ந்து   சின்ன த்திரை   வாய் ப்பும்   வந்து   கொ ண்டிரு ந்தது.

நரகாசுரன்   என்ற ஒரு   சீ ரிய ல்   மூ லம்   நான்   தொட ரில்   நடி க்க   தொட ங்கினேன். அதன் பிறகு சன் டிவியில்   ர குவ ம்சம்   சீ ரிய ல்   நடி த்து   தன் னுடைய   பயண த்தை   ஆர ம்பி த்தேன்   என்று அவர்   கூறியு ள்ளார். முன்பு இருந்த மாதிரி   சீ ரியல்   வாய் ப்புகள்   அ திகமா க   வ ரவி ல்லை   பு துமுக ங்களை   விரு ம்பி   சீ ரியல்   பார் க்கும்   ஏ ராள   மக் கள்   இரு க்கின் றார்கள்.

ஒவ்வொரு   சீ ரியலு க்கும்   தொடர் ந்து   புது   ஆ ண்க ளை   மா ற்றிக்   கொண் டே   இரு க்கின் றார்கள். மேலும்   சீ ரிய ல்களில்   நடிப்ப தற்கு   ஏ ராளமா ன   க ஷ்ட ங்கள்   உள்ளது   என்று அவர்   கூறியு ள்ளார். சீரிய ல்களில்   சரியான   நேர த்தி ற்குள்   நடி க்கவி ல்லை   எ ன்றால்   உ டன டியாக   ம ற்றொரு   ஆ ட்க ளை   வை த்து   அந்த   காட் சியை   எடு க்கின்றா ர்கள்.

மேலும்   என் னுடைய   குடு ம்ப   சூ ழ்நி லை   கார ணமா க   நான்   சீ ரியல்   நடிக்க   ஆர ம்பி த்தேன்   ஒரு   காலக ட்ட த்தில்   நான்   தி ரும ணம்   செ ய்ய   வேண் டும்   என்று   நினை த்தேன்   ஆனால்   அத ற்கான   ச ரியான   வ ரன்   அமை யா ததால்   தி ரும ணம்   செய்து   கொள் ளவில்லை. மேலும்   வ யதாகி விட்டதால்   நமது   வா ழ்வில்   தி ரும ணம்   கிடை யாது   என்று நான்   ஏற் றுக்கொ ண்டேன்.

மேலும்   என்னு டைய   உ லகமே   என் னுடைய   அம்மா தான். இந்த   சி னிமா   உ லகில்   என க்கு   பாரா ட்டவி ல்லை   தரவி ல்லை   என் றாலும்   நி றைய   க ற்றுக்   கொடு த்து   இரு க்கி ன்றது. மேலும் எந்த ஒரு  கதா பாத்தி ரம்   கொடு த்தாலும்   என் னால்   நடிக்க   மு டியும்   வாய் ப்புகளு க்காக   தான் நான்   எதி ர்பா ர்த்துக்   கொ ண்டிருக்கி ன்றேன்…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*