பிக்பாஸ் அபிஷேக்கிற்கு திருமணம் ஆகி விட்டதா? நம்பவே முடியல.. அட இவங்க தான் மனைவியா? புகைப்ப டத்தை பார்த்து வி யந்துப் போன ரசிகர்கள்..!!

திரையரங்கம்

த மிழ் சின்ன த்திரையில் சூப்பர் ஹிட் டான ரி யாலிட்டி ஷோ என்றால் அது பிக் பாஸ் தான். இந்த நி கழ் ச்சியை வி ஜய் டிவி க டந்த 2017 ஆம் ஆ ண்டு மு தல் ஒளிபரப் பி வரு கிற து. மேலும் இந்த நி கழ்ச் சியில் இது வரை 4 சீசன்கள் வெ ற்றிகரமாக மு டிவடைந்து ள்ளது. இதை உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் இந்த நிகழ் ச்சியை தொகுத்து வழ ங்கிக் கொண்டிரு க்கிறார்.

அதனை தொட ர்ந்து ஞாயி ற்றுக்கி ழமை அன்று பி க்பாஸ் ஐந்தாவது சீசன் கோ லாக லமாக துவ ங்கப்ப ட்டுள்ளது. இதில் கடந்த நான்கு சீச ன்களை போலவே இந்த சீசனில் அ ரசி யல் இல்லாத பல்வேறு போ ட்டியாள ர்களை பிக்பாஸ் கள த்தில் இறங்கியு ள்ளது எ ன்பது குறிப்பி டதக்கது.

அந்த வகையில் அபிஷேக் எ ன்பவ ரும் ஒரு போட்டி யாளர். இவரை பொ துவாக மக்க ளுக்கு தெரிய வாய் ப்புகள் கிடையாது. யூட்யூப் சினிமா விம ர்சனம் மீ ம்ஸ் கி ரியேட்ட ர்களுக்கு பல ருக்கும் தெரிந் திருக்க வாய் ப்புகள் உண்டு. மேலும் இவர் இணைய த்தள ங்களில் பேச்சு மூ லமாக பிரபல மானார்.

மேலும் இவர் சினிமா பிரபல ங்களை வித்தி யாச மான முறையில் பேட்டி கெடு ப்பதில் இரு ஒரு சி றந்த வ ல்ல வர் என்று கூட சொ ல்கிறா ர்கள். இவர் பி ரபல ங்களை கடு ப்பாகி வேடி க்கை பார்த்து அதை வைத்து பா ர்வையா ளர்களை அ திகரி த்துக் கொள் வார்.

அத னாலேயே இவ ருடைய பேட் டியை பல பி ரபல ங்கள் கொடு ப்பத ற்கு தய ங்குவா ர்கள். அந் தவ கையில் பிக்பாஸ் வீட்டுக்கு சென்று வி ட்ட தால் ஒரு நூறு நாள் என் எல்லா சினிமா பி ரபல ங்களும் தப்பிவி ட்டா ர்கள் என்று மீ ம் கிரியே ட்டர்ஸ் பகி ர்ந்து தருகின் றார்கள். மேலும் இவருக்கு தி ரும ணமா கி இரண்டு வருட த்திலே யே வி வா கர த்து ஆகிவி ட்டது என்று சொன் னவுடன்

பலரும் அ திர்ச் சியில் உள்ளா ர்கள். பார் ப்பதற்கு சிறு வயது பையன் போல் இரு க்கும் இவருக்கு வி வாக ரத்தா என்று ரசிக ர்கள் கேட்டு வருகி ன்றா ர்கள். இவர் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு தீபா நடராஜன் என்ற ஒரு பெ ண் ணுட ன் இரு க்கும் தி ரும ணம் புகை ப்படம் அதனால் சில சி க்க ல்களால் வந்து இரண்டு வருட ங்க ளில் இவர்கள் பிரி ந்துவி ட்ட தாக கூ றுகின் றார்கள். இதோ அவ ர்களின் புகை ப்படம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *