25 முறை வீட்டை விட்டு வெ வ்வேறு ஆண்களுடன் ஓட்டம் பிடித்த மனைவி! ஏற்றுக் கொள்ள தயாராக இருக்கும் கணவன்: வேத.னையில் மா மனார்..!!

செய்திகள்

இப்படியும் அந்த பெண் அதையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு ஆண் படிச்சிட்டு நீங்களே சொல்லுங்க.இந்தியாவில் 25 முறை வெவ்வேறு ஆ.ண்களுடன் ஓ.ட்டம் பி.டித்த ம.னைவியை ஏற்றுக் கொ.ள்ள கணவன் த.யாரா.க இருப்பதாக கூறியிருப்பது பெரும் ஆ.ச்.சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.அசாம் மாநிலத்தின் Nagaon மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தி.ரு.மணமான பெ.ண் ஒருவர் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 25 முறை வெ.வ்வே.று ஆ.ண்.களுடன் வீ.ட்டை வி.ட்டு ஓ.டிவி.ட்டதாக, அந்த பெ.ண்ணின் மா.மனார் கூ.றியுள்ளார்.

இது குறித்து அங்கிருக்கும் உள்ளூர் ஊடகம் வெளியிட்டிருக்கும் செய்தியில், மத்திய அசாமின் Dhing Lahkar கிராமத்தில் வாசித்து வரும் பெண்ணிற்கு, கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது.திருமணம் முடிந்த நிலையில், இவருக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர். அதில் கடைசியாக குழந்தை பிறந்து மூன்று மாதங்களே ஆகிறது. இந்நிலையில், தற்போது அந்த பெ.ண் வீ.ட்டை வி.ட்டு வெ.றொரு ந.பருடன் ஓ.ட்டம் பி.டித்துள்ளார்.

மருமகள் குறித்து அவருடைய மாமானார் கூறுகையில், திருமணம் முடிந்ததில் இருந்து சுமார் 20-ல் இருந்து 25 மு.றை அ.வள் வெவ்வேறு ஆ.ண்களுடன் ஓ.ட்டம் பி.டித்துள்ளார். வீட்டை வி.ட்டு ஓ.டிய சில நாட்களுக்கு பிறகு, ஒவ்வொரு முறையும் திரும்பி வருவாள்.அவளை அவருடைய கணவர் ஏற்றுக் கொள்வார். அப்படி தான் இந்த முறையும் அந்த பெண் வே.றொ.ரு நபருடன் ஓ.ட்டம் பி.டித்துள்ளார்.

சம்பவ தி னமான செப்டம்பர் 4-ஆம் திகதி, டி.ரைவரான அ.ந்த பெ.ண்ணின் க.ணவர் வேலை முடிந்து திரும்பிய போது, ம.னை.வி வீ.ட்.டில் இ.ல்லை. த.ன்னுடைய மூ.ன்று மாத கு.ழந்தையை அ.ருகில் உள்ள வீ.ட்டில் கொ.டு.த்து.வி.ட்டு, ஆ.ட்டிற்கு பு ல் பி டிங்கிவிட்டு வ.ருவதாக கொ.டுத்துச் செ.ன்றுள்ளார்.வீட்டின் உள்ளே கணவன் பார்த்த போது, வீட்டில் இருந்த 22,000 ரூபாய் மற்றும் சில தங்க ஆ.பரணங்களை அவர் எடுத்து மா.யமாகியுள்ளார் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

தற்போது அவர் யா.ருடன் சென்றிருக்கிறார் என்பது தெரியவில்லை, அதே சமயம் அவர் மீ.ண்டும் வ.ந்தால் கணவர் ஏற்றுக் கொள்ள தயாராக இருப்பதாக, கூறியுள்ளார். மேலும், அந்த பெ.ண் குறித்து அ.ண்டை வீ.ட்டார் கூ றுகையில், திருமணத்திற்கு பி.ன் அ.ந்த பெ.ண் ப.ல ஆ.ண்.களுடன் மு.றை.ய.ற்ற ப.ழ.க்.கத்.தை கொ.ண்டிருந்ததாக தெ ரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *