சற்றுமுன் பிரபல நடிகை தி டீர் ம ரணம்! சோ கத்தில் க தறி அ ழும் குடும்பம்.. இ ரங்கல் தெரிவிக்கும் சினிமா பிரபலங்கள்..!!

திரையரங்கம்

நடிகை  சுவாதி லேகா சென் குப்தா    என்பவர்   பிரபல   பெங் காலி   திரை ப்ப ட   நடிகை ஆவார். இவர் நாடக   உல கில்   நடித்து வந்த பாதியிலே 1984 ஆம்   ஆண் டில்   சத்யஜித்   ரேயின், கரே பியர், படத்தின்   மூ லம்  அடி யெடு த்து   வைத் தார்.

அதன் பிறகு   ஏரா ளம்   படங்கள் நடித்தார். இவர்   பெங் காலி   மற்றும்   ஹி ந்தி   படங் களில் நடித்து   ஏ ராளமா ன   ரசிக ர்களை   பெற்றார். அப்போது இவர்   தி ரையு லகில்   இருந்து   வி லகி தனது   கண வர்   ருத்ரபிரசாத்  சென்குப்தா

அவரது    ம கள்   சோஹினி   க டத்த ப்பட்ட   நந்தி  நாடக   குழு வில்   தீ விர மாக   இரு ந்தார். தற்போது இவருக்கு   வ யது   ஆன கார ணத்தி னால்   சி று நீர க   நோ யினா ல்   அவ திப்ப ட்டு வந்த சுவாதி லேகா  சென் குப்தா

அவர்கள்   கொ ல்கத்தா வில்   உள்ள தனியார்   ம ருத்து வம னையில்  கடந்த 24   நாட் களா க  சி கி ச் சை   பெற்று வந் தார். அ டிப்ப டையில்   நேற்று   இ ரவு  கொல்க த்தாவி ல்   உள்ள   தனி யார்   ம ருத் துவ மனையி ல்    சி கிச் சை   பல னி ன்றி  உ யி ரி ழந் துள்ளார்.

அவரது மகள்  சோஹினி  தெ ரிவித் துள் ளார்.  மேலும் சுவாதி லேகாவின் சென் குப்தா   ம ரண த்தி ற்கு   பெங் காலி   சினிமா   பி ரபலங் களும்  நாடக   பி ரபலங் களும்   இ ரங் கல்   தெரிவி த்து   வரு கின்றார் கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *