சற்றுமுன் கொ ரோனாவால் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் வெங்கட் சுபா தி டீர் ம ரணம்! க தறி அ ழும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் குடும்பம்..!!

திரையரங்கம்

நாடு முழுவதும்  கொ ரோ ன  தொ ற் று   நாளுக்கு நாள்  அ தி கரித்துக் கொண்டே போகிறது. இந்த  நோ ய் க் கா ன ம ருந் தை  இ துவ ரை யும்  கண்டுபிடிக்க முடிய வில்லை. மேலும் தனிமையாக இ ருக்கவும்   தடு ப் பூசி போட்டுக் கொள்ளவும் என்று  அர  சு சொல்லும் அனைத்தையும்  மக் க ள்க ள் கேட்டுக் கொண்டு வருகிறார்கள்.

அப்படியும்  அ ர சிய ல் வா திக ள் ,சினிமா பிரபலங்கள், மக்கள்கள் என பலரும் இந்த  நோ ய் க் கு  தினம்   தோ றும்   உ யி ர் ழ ந் து கொண்டு  தான் இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் அம்மா கிரி யேஷன்ஸ் வெங்கட் என்பவர்

தற்போது   கொ ரோ னா    தொற் று  கா ரணமாக தீவிர சி கி ச் சை  பிரிவில்  மருத் துவம னையி ல் அ னுமதிக் கப்பட்டு ள்ளார். அது குறித்து தயாரிப்பாளர் டி சிவா அவர்கள் தனது ட் விட்டர் பக்கத்தில் இவரைப் பற்றி பதிவிட்டு இருந்தார்.

மேலும் இவர் தாங்கள் 36 வருட நண்பன்   கோ ரோ ன வள்   பா திக்கப் பட்டு சென்னை அப்பல்லோ  மருத் துவமனை யில்   தீவி ர    சிகி ச் சை  பிரிவில் உள்ளார் என்று அவர் மீண்டும் வர வேண்டும் என்று  கேட்டுக் கொள்கி றேன் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில்   சி கி ச் சை  ப லனி ன் றி    சற்று முன்  உ யி ரிழ ந் து ள் ளா ர் என்று டீ சிவா அவர்கள் கூறியுள்ளார். என் நண்பன் சிந்தனையாளர், எழுத்தாளர், படைப்பாளி நடிகன் அவர்கள்  இறை வனிடம்  சேர்ந் தார் என்று அவர் வரு த்தத்து டன் பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும் சினிமா பிரபலங்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் என பலரும்   இ ர ங் கல்   தெரிவித்து வருகின்றார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *