பி ரபல வி ல்லன் நடிகர் செந்தாமரையின் மனைவி யார் தெரியுமா? அட இவரா? இவர் இந்த சீரியல் நடிகையா? யாருன்னு நீங்களே பாருங்க..!!

திரையரங்கம்

த மி ழ் தி ரையுல கில்  சி ற ந்த வி ல்ல ன் க ளை வரி சைப்ப டுத்தி னா ல் ந ம்பிகா ர் தொ டங் கி அதன் பிறகு நா சர், ரா தாரவி வ ரை பெரி ய  பட்டி ய லே போட லா ம். அ ந்த வ கையி ல் ந டிகர் செ ந்தாமரை யும் முக் கிய மா ன ஒ ரு இ டத்  தில் வரு வா ர். ந டிகர் செந் தாம ரை நே ர டி யாக சி னிமாவு க்கு வந் த வர் இ ல்லை.

எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜியோடு மே டை  நாட கங்களி ல் ந டி த்து அ வர்களி ன் கை பிடித் தே தி ரையுல குக் கு வ ந்த வர் ர ஜினி, க மல் எ ன முன் னணி ந டிகர்க ளுக் கு  வி ல் ல னாக ந டித்தவ ர் எ ன் ப து கு றிப்பி டதக் கது.

இவர் மூ ன் று மு க ம் பட த்தி ல்  ரஜி னிக் கு   வி ல் ல னா க  அச த்தி இரு ப்பா ர் நடிக ர் செ ந்தாம ரை. அ த னை தொ டர்ந் து   தம்பி க் கு எ ந்த ஊ ரு தொ டங் கி இ வர்  வி ல் லனா  க  ஜொலித் த ப டங் க ள் ஏரா ள ம். நடிகர் செந் தாம ரை பீ க்கி ல் இ ருந் தபோதே  உ டல் நலமி ன் றி  கால மா னா ர்.

இவ ர து  மனை வி யின் பெ யர் கெளசல்யா. இவ ர் இ ப் போது பி ஸியா க சீரி ய  லில் ந டித் து வரு கிறா ர். அந்த சீரியல் பூவே  பூச் சூட வா சீரி யலி ல் யு வராணி க் கு தூ ப ம்  போட் டு கொ ழுத் தி ப்  போடு ம் பா த்தி ரத் தில்  வரு ம் கெள சல்யாவு க்கு இப் போது 72 வ யது.

இவர்  சீரி யலி ல் அம் மா  ரோலி ல்  வில் லத் த னத்தி லு ம், கு ணச்சி த் திரத்தி லு ம் க லக்கிவ ரு ம் கெள சல் யா செந் தாமரை யின் ம னை வி எ ன் பது ப லருக் கும் தெரி யா து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *