சற்றுமுன் நடிகர் அருண் விஜய் வீட்டி ல் ஏற்பட்ட ம ரணம்! க ண்ணீரில் மூ ழ்கிய குடும்பத்தினர்.. திரையுலகினர் இ ரங்கல்..!!

திரையரங்கம்

இ ந் தியா வில் இ ரண் டாவ து அ லை யா க கொ ரோனா  தொ ற் று  அ திக மா க ப ர வி வரு கிற து. அ த னை தொ டர் ந்து  ம க் கள் அ னைவ  ரும் க டும் அ ச் சத் தி ல் உ ள்ளா ர் கள் யாரு க் கு எ ப் போது எ ன்ன  நட க்கி ற து எ ன்ப தே தெரி ய வி ல் லை. அ ண் மை யில் ந டிகர் வி வே க் அ வ ர் களின் ம ர ண ம் சி னி மா து றையி ல் க டு ம் து க்க த் தை ஏ ற்ப டு த்தி ய து.

இ ப்போ து செ ய்தி கள் ப க்க ம் செ ன்றாலே  கொரோ னா  ப ற் றி தா ன் அ தி கம் வ ருகின் றன. நா ளுக் கு நாள்  தொற் று அ தி க ம் ப ர வி வ ரு கி றது. த மிழ்நா ட்டிலு ம்  அ தி க பே ர் பா திக்  க ப்பட அ ர சு நிறை ய  கட் டுப்பா டுக ள் விதி த்து ள்ள னர். ஆனா லு ம் கு றைந்த து போல்  தெரி யவில் லை.

பி ரப லங் களி ல் சி லரு  ம் கொ ரோனா  நோயா ல் பா திக்க ப்ப ட்டு  உயி ரி ழ ந் து வ ருகின் றன ர். தற் போ து நடி கர் அ ருண் விஜ ய் வீட் டிலு ம் அ ப்படி ஒ ரு சோக ம் ந டந்து ள் ளது. அதா வது அவ ரது மா மனாரு ம்,  தயாரி ப்பாளரு மான மோ கன் அவ ர்க ள்  உயி ரி ழந் து ள் ளாரா ம்.

இன் று மா லை அ வரது இ றுதி  சட ங்கு  ந டக் க உ ள்ளதா ம். இ வ ர து   ம ர ண ம் தி ரையு  ல கி ன ர்     சோ க த்  தில்     ஆ ழ் ந் து ள்ள னர். இவ ரது     ம றை வு க் கு     பல் வே று தர ப்பி ன ரும் த ங் க ள து     இ ர ங் க ல்க ளை     தெரி வித் து     வரு கின் றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *