கு ட் டி தே வதையாக இருக்கும் இந்த கு ழந்தை யார் தெரியுமா? இன்று பிரபல முன்னணி நடிகையாகி விட்டார்.. யாருன்னு நீங்களே பாருங்க.. இதோ..!!

ப ட்ட த்து யா னை ப டம் மூல ம் ஹீ ரோயி னாக அ றிமு கமா னவர் அர்ஜுன். தற் போது அப் பாவி ன் இ யக்க த்திலே யே அ டுத்து ப டத் தில் ந டித்தா ர். அவ ரிடம் பே சிய போ து, அ தற்கு த் அப் பாவோ ட இய க்கத் தில் ஒ ரு ப டத் தில் ந டிக்கி றேன் அ தில் க தக் நட னமா டுகி ற மா திரி யான வே டம்.

அ தனால் கத க் நட னம் கத் து கி ட்டு வ ரேன் ஏ ற்க னவே நா ன் ந ல்லா டா ன்ஸ் ஆ டுவேன். ஆ னால் க தக் தெரி யாது. ம த்த டை ரக்டர் ன்னா பர வா இல் லை அ ப்பா டைர க்ஷன். அவர் உரு வாக் கின கா ரக்ட ருக்கு நான்  கொ டுக் கணு ம் இல் லன் னா தி ட்டு வி ழும். அது க்கா க கத் துக் கறே ன்.

ஒரு இ டைவெ ளி  விட் டது மா தி ரி தெரியி தே.இர ண்டு ஹி ந்தி ப டம் வந் தது. பிறகு வே ண்டாம் என் று சொ ல்லி விட் டேன். நல்ல ப டம் வந் தால் நடிப் போம். இ ல்ல ன்னா வேற வே லை யில க வன ம் செ லுத் தலா ம்னு ஃபேஷ ன் டிசை னி ங் க த்து கிட் டேன்.

இப்ப அ ப்பா இ யக் கும் ப டத்தி ற்கு நா ன் தான் கா ஸ்டி யூம் டி சைனர். ல ண்ட ன்ல போய் ஃபே ஷன் டி சை னிங் ப டித் தது ந ல்லது க்குத் தா ன்னு தெரி கிறது. அப்பா இயக்குற ப டம்னா சி ல ந ல்ல து கே ட்ட து இரு க்கு மே.?அ ப்பா ங்கி றது வீ ட்ல ஷூ ட்டி ங் ஸ் பாட் டுன்னு  வ ந்து ட்டா குரு, சி ஷ் யை  தான்.

அவர் சொல் வதை செய் து வி ட்டு நல் ல பெ யர் எடு க்க ணும். நல் ல நடி கை எ ன்று எ ல்லோ ரும் பா ராட்ட னும் அது தான் என் லட் சி யம்.அது வும் அ ப்பா இ யக்க த்தில் த மி ழ், தெ லுங் கு, க ன்னடம் எ ன்று மூ ன்று மொ ழிகளி ல் ந டிக்கி றேன் ஹீரோ யார் எ ன்று அ ப்பா வி ரைவி ல் அ றிவிப் பார்.

இந்த பட த்திற் காக அப் பா  வை த்து எ ல்லா நடி கர்க ளுக்கும் பயி ற்சி அளி த்து பட ம் எடுக்க போகிறார். தற்போது அவரது சிறுவயது புகைப்படம் வெளியானது..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*