சற்றுமுன் பிரபல நடிகர் தி டீரென ம ரணம்!! உ ச்சக்கட்ட அ திர்ச்சியில் உ றைந்த ரசிகர்கள்..!! சோ கத்தில் மூ ழ்கிய திரையுலகம்..!!

ஹாரி பாட்டர் ப டத் தில் நடி த்த பால் ரிட்டர் என்பவர் உ ட ல் ந லக்குறை வால்  சி கி ச்சை  பெற்று வந்த நி லை யில் கடந்த தி ங்கள் கி ழமை  சி கி ச் சை  பலனி ன்றி  உ யி ரி ழ ந் து ள் ளா ர். ஹாரி பாட்டர் அ ண்டு தி ஹாஃப் பி ளட் பிரி ன்ஸ் ம ற்றும் Chernobyl உ ள்ளி ட்ட ப டங் களில் நடி த்தவர் தான் பால் ரிட்டர்.

க டந்த 2009ம் ஆ ண்டு வெ ளிவ ந்த ஹா ரி பாட் டர் பட வ ரிசை யில் எல்டிரட் வார்ப்பிள் என் கிற வே டத் தில் ந டித் துள் ளார். இ ங்கி லாந்து நா ட்டு ந டிக ரான பால் ரிட்டர் அ ண் மை கா லமா க தம து மூ ளை யில் ஏற் பட்ட க ட்டியா ல் அ வதி ப்பட் டு வ ந்தார்.

இ தற் கென பால் ரிட்டர், தொ டர் ந்து த மது மூ ளை க் க ட்டி யை ச ரிசெ ய்ய  சி கி ச் சை   மேற் கொ ண்டு வ ந்தி ருந் தார். இ ந்த நிலை யில் சி கி ச் சைப் பல னி ன்றி கட ந்த தி ங்க ட்கி ழமை பால் ரிட்டர் ப ரி தா ப க ர மா ன நிலை யில்  உ யி ரி ழ ந் தா ர்.

இவர் பால் ரிட்டர் த னது வீட்டில் ம னை வி பா லி மற் றும் ம க ன்க ள் பி ராங்க் ம ற்றும் நோ வா ஆ கி யோர் கூறி னார். அதனை தொ டர் ந்து  த ம்முடன் இ ருக்கு ம் ஒரு சூ ழலி ல் அ மைதி யான மு றை யிலே யே அ வரு டைய உ யி ர் பி ரிந் ததா க தெ ரிவிக் கப்ப ட்டுள் ளது.ஜேம்ஸ் பா ண்ட் ப டமா ன கு வா ண்டம் ஆ ப் சோ லஸ் ப டத் திலு ம் பால் நடி த்துள் ளார்.

கடந் த 2008ம் ஆண்டு வெளி யான இ ந்த பட த்தை த் தொ டர்ந் து, 2011ம் ஆண்டில் இ ருந் து பி ரைடே நைட் டி ன்னர் என் கிற தொ லைக் காட் சி தொட ரிலு ம் நடி த்து வ ந்தா ர் பால் ரிட்டர்.  பால் ரி ட்டரின் ம றை வு க் கு உ லக த் தி ரை உலகி னரு ம் ர சிகர் களு ம் இ ர ங் க ல் தெ ரிவித் து வருகி ன்றன ர்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*