நடி கை கீர்த்தி சுரேஷின் அ க்கா வை பார் த்து ள்ளீ ர்களா..!! அட இவ ங்க தான் அ க்கா வா.? இதோ அ வரின் அ ழகி ய கு டும் ப புகை ப்ப டம்..!!

செய்திகள்

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் 17 அக்டோபர் 1992ஆம் ஆண் டு பிற ந்தா ர் இ வர் ஒரு  இந்திய திரைப்பட நடிகை ம ற்றும் மாடல் ஆவா ர். இவர் முக்கி யமாக தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் மலையாள படங்களில் தோன்றினார். தெலுங்கு வாழ்க்கை  வரலாற்றுப் படமான மகாநதி படத்தில் நடிகை சாவித்ரியாக நடி த் தத ற்கா க சி றந்த நடி கைக் கான தே சி ய தி ரை ப்பட வி ரு தை வெ ன் றார். ந டிகை  கீர்த் தி அவர் கள் த யாரி ப் பாளர் ஜி.சுரேஷ் குமார் மற் றும் ந டிகை  மேனகா குமார் ஆகியோரின் மகள்.  நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ்  2000 களின் முற்பகுதியில் குழந்தை நடிகையாக நடிக்கத் தொடங்கினார் மற்றும் பேஷன் டிசைனைப் படித்த பிறகு படங்களுக்குத் திரும்பினார்.

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் 2013 ஆம் ஆண்டு மலையாள திரைப்படமான கீதாஞ்சலியில் அவர் தன து முதல்  முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார் . தமிழ்  சினிமாவில்   பல   நடிகர்  நடிகைகள்   உள்ளார்கள். தனக்கான இடத்தை  தக்கவைத்துக் கொ-ள்ள பல விதமான திறமைகளை வெளிக்காட்டி வருகின்றனர்.

இ ந்நி லையில் , கீ ர்த்தி சுரேஷ் தமி ழ் சினி மாவில்  முன் னணி  நடி கைகளி ல் இவ ரும் ஒரு வர் . இது எ ன்ன மாய ம் என் றாகிய  படத் தில் அ றிமுக ம் ஆ கி ரஜி னி  முருக ன் எ ன் ற சிவகா ர்த்திகே யன் ப டத் தில் இ ளைஞர் களின் ம னதி ல் ஒரு  பெ ரிய இ டத்தை  பிடி த்தா ர்.

அத ன் பின்  தளப தி வி ஜயுட ன் பை ரவா, சர் கார் போன்ற பட ங்களில்  நடித் து நம் பர் ஒன்  இடத் தில்  இரு க் கி றார் . கமெ ர்ஷிய ல் பட ங்களி ல் ந டித் து வ ந்த கீர் த்தி சுரே ஷ் தி டீ ர் எ ன்று  “மகாந தி” என் ற ப ட த் தி ல் சாவி த் தி ரி யா க  நடி த் து அச த் தி னா ர்.

அவரது நடிப்பை பார்த்து  பலரும் வியந்து பாராட்டினார்கள்.  சமீபத்தில் கீர்த்தி சுரேஷுக்கு திரும ண ம் பேசப் ப ட்டு ள்ளதா க செ ய்தி கள் வந் த வ ண் ண ம் இ ருந் தது. அ தற்கு  கீர் த்தி த ரப் பில் எ ந்த  ஒரு ப தி லும் வர வில் லை . இ ப்பொ ழு து த மி ழ் மட் டு ம் அ ல் லாமா ல் ம ற் ற அ ணை த்து மொ ழிக ளிலு ம் ஆர்வம் செலுத்தி வருகிறார்.

முக்கியமாக பாலிவுட் சினிமா வில் நு ழைய மு ம்முர மா க செய ல்ப ட்டு வரு கி றார். தற் போது இவ ர், ர ஜினியு டன் அ ண்ணா த்த ம ற்று ம் இய க்கு னர் செ ல்வ ராக வ னு டன் சா ணி கா யி தம் போன் ற பட ங் களி ல் நடி த் து வரு கிறா ர். அ த னை தொ டர் ந் து  கீர்த்தி சுரே ஷ ன் அ க் கா புகைப்படம் வெளிவந்தது. இதோ அந்த புகைப்படம் ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *