அஜித் பட நடிகை பல ஆண்டுகளுக்கு பின் 43 வயதில் மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க வருகிறார்.. ஆளே அடை யாளம் தெரியாமல் மாறிவிட்டார்.. யார் அந்த நடிகை தெரியுமா? இதோ..!!

திரையரங்கம்

நடிகர் விஜயகாந்த் நடித்த ‘ராஜ்ஜியம்’ ப டத்தி ன் மூ லம் த மி ழ் சினி மாவில், அ றிமு கமா னவர் நடிகை பிரியங்கா திரிவேதி. இந்த பட த்தை தொ டந்து அஜித் நடித்த ராஜா, விக்ரம் நடித்த கா த ல் ச டுகு டு, ஐஸ், ஜனனம் உள் ளிட்ட ஒ ரு சி ல ப டங்க ளில் ம ட்டு மே நடித் தார்.

அதன்பிறகு இவர் பெங் காலி, இ ந்தி, க ன்னட, ஆகிய மொ ழி ப டங் களி ல் ம ட்டு மே க வன ம் செ லுத் தி வந் தார். பி ரபல கன் னட இய க்குனர் உபேந் திராவை தி ரு ம ண ம்  செய்து கொண்ட இவ ருக்கு த ற்போது இ ரண் டு கு ழ ந் தை க ள் உ ள்ளார்.

இப்ப டத்தின் தோ ல் வி யால் அடு த்தடு த்து த மிழி ல் எந்த ஒ ரு பட வா ய்ப் பும் கி டை க்கா மல் போ னதால் தெலு ங்கு மற் றும் ஹிந் தி, பெங் காலி போ ன்ற மொ ழிக ளில் க வன ம் செலு த்தி பல வெ ற்றி பட ங்க ளை கொ டுத்து வந் தார்.

இவர் மீண் டும் நீண் ட நா ட்களு க்கு பி றகு த மி ழ் சி னிமா வில் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான கா த ல் ச டுகு டு என்ற ப டத்தி ல் க தாநா யகி யாக ந டித்து ஓ ரள வுக் கு ரசி கர்க ளிடம் வ ரவே ற்பை பெ ற் றார். அதன் பிறகு இ வருக்கு தி ரு ம ண ம் நடந் து முடி ந்தால் சி னி மாவை விட் டு சி ல காலம் வி ல கி இ ல்லற வா ழ் க்கையி ல் கவ னம் செலு த்தி வந் தார்.

த ற்போது கன் னட மொழி யில் கொடிக ட்டி  ப றந்து வருகிறார். இந் நிலையில் 15 வரு டங்களுக் கு பின்,  மீண்டும் ஒரு த மிழ் ப்பட த்தில் நடிக்க ஒப் பந்த மாகியுள் ளார் பிரியங்கா திரிவேதி. இவர் க டைசியாக அரு ண்விஜய் நடி த்த ‘ஜனனம் படத் தில் கடந்த 2014 ஆண்டு நடித் தார்.

இதை தொட  ர்ந்து தற்போது பிக்பாஸ் பிர பல ங்களா ன மகத், யாஷிகா ஆனந்த் இ ணைந் து நடித்து வரும் த்ரில் பட த்தில் பி ரியங்கா திரிவேதி முக்கிய கே ரக்ட ரில் நடி க்கவு ள்ளார்.  மேலும் இவர் 2021 ஆம் ஆண்டு இவ ருக்கு சி றந் த ஆ ண்டாக வி ளங்கு ம் என எ திர்பா ர்க்க ப்படுகி றது.

ஏனென்றால் அந்த அள விற்கு க னட மொ ழியில் ஏ ராள மான ப டங் களி ல் ந டித் துள் ளார். இ ப்பட ங்கள் வி ரை வில் தி ரை யரங் குகளி ல் வெளி யாகும் என எதி ர்பா ர்க் கப்படு கிறது. அதனை தொ டர்ந்து வெ ற் றி கொ டுத்து வ ருவ தால் இன் னும் ஒரு சில நா ட்களில் த மி ழ் சினி மா வில் கூட நடிக்க வந்து வி டுவா ர் என சி னிமா வ ட்டா ரத்தில் பேச ப்பட்டு வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *