இயக்குனர்,காமெடி நடிகர் சுருளி மனோகரின் கடைசி கால வாழ்க்கை..!! யா ருமின் றி ஆத ர வ ற்று த னியாக தவி த்த க ண்ணீர் வ ரவைக்கும் தரு ணங் கள் நம் கண் முன்ணே!!..!!

செய்திகள்

தமிழ் தி ரையுலகில் சன் டிவியில், சூப்பர் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக அறிமுகமானவர் தான் நடிகர் சுருளி மனோகர். இவர் நடிகர் என்பவரையும் தாண்டி ஒரு இயக்குநர் என்ற திரைப்படத்தி ற்கு கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி இயக்கி வந்தார்.தமிழில் வடிவேலுவின் மூலமாக காமெடி நடிகராக அறிமுகமானார்.இவர்  அறிமுகமான நாள் முதலே நல்ல நடிப்பினை வெளிபடுத்தி வந்து கொண்டிருந்தார்.இவர் பல தொலைக்காட்சித் தொடர்களிலும் திரைப்படங்களிலும் நகைச்சுவை வேடங்களில் நடித்தவர் சுருளி மனோகர்.

இவர் சின்னச் சின்னக் கதாபாத்திரங்களிலும் ஸ் கோர் செய் பவர். சிறு சிறு கதாபாத்திரங்களில் மட்டுமே நடித்து வந்தவர் நாளடைவில் இயக்குனராக உருவெடுக்க ஆசைப்பட்டு ஒரு படம் இய க்கு வதற் காக பூஜை போ ட்டார். முதல் பட த்துக்கு ‘இயக்குனர்’ என்றே பெ யர் சூட்டினார்.

நடிகர் சுருளி மனோ கருக்கு மூன் று பெ ண் பிள் ளை கள் உள் ளன ர் என்பது கு றிப்பி டத்த க்கது. கிங்காங், போண்டாமணி, ஜாஸ்பர், மனோபாலா, பாலு ஆனந்த், குண்டு கல்யாணம், பாண்டு, அல்வா வாசு, குள்ள மணி, பாவா லட்சுமணன், தேவதர்ஷினி, ஜெய் கணேஷ், ஜெயமணி என தமிழ் சினிமாவில் நண்பர்களாக இருந்த நகைச்சுவை பட்டாளத்தை ‘இயக்குனர்’ படத்தில் நடிக்க வை த்தார். நடிகர் சுருளி மனோகரின் ம ர ண ம் தி ரை யு ல கை வரு த்தத் தில் ஆழ் த் திய  து. காமெடி நடிகர் சுருளி மனோகர் சி ன்னத் திரை மற் றும் வெள்ளித் திரை நகைச்சுவை நடிகர் ஆவார்.

இவர் சு றா, படிக்காதவ ன் உள் ளிட்ட தி ரை ப்ப டங்க ளிலும், பல தொ லை க்கா ட்சித் தொ டர்க ளிலும் நகை ச்சுவைக் கதாப்பாத்திரங்களிலும் குணச்சித்திர வேடத்திலும் நடித்துள்ளா ர். இவருக்கு பு ற் று நோ யா ல்  பா திக்கப்பட்டு வந்த. இவர் 2014-ம் ஆண் டு ஆ கத்து 7-ம் தே தி   கா ல மா னா ர்.

இவரை தனது கா மெடி  காட்சி களில் நடி க்க வை த்து அவ ர்களுக் காக உ ப யோ க ப டுத் தி கொண்டவர்கள்  அவரின் இறு தி அஞ் ச லி  க் கு   கூட யாரும் கலந்து  கொள்ள வரவில்லை. பல  நாட்க ள் வீட்டு க்கு  கூட வ ர ம றுத்திருக்கிறா ர்.

அ வருக்கு அந்த ஷூ ட்டிங் தா ன் முக்கி யம்  என்று இரு ந்த வர் இப்படி ஒ ரு நிலை யி ல் கூட யா ரும் அ வரை வந் து கூ ட பார்க்கவில்லை என அவரது குடும்பத்தினர் ம ன கு முற லுட ன் கூ றியுள் ளன ர். இந்த நிலை வேறு எந் த வி த மான நடி கருக் கும் இப்ப டி ஒ ரு நிலை வ ர கூ டா து என நெ ட்டிச ன்கள் க ருத் துக ளை தெ ரி வி த் து வ ருகி ன்றன ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *