நடிகை சித்ரா வ ழக்கில் தி டீர் தி ருப்பம்! நீ திமன்றம் வி டுத்த உ த்தரவால் அ திர்ச்சியில் மூ ழ்கிய ரசிகர்கள்..!!

திரையரங்கம்

கடந்த வருடம் 2020, டிசம்பர் 9ம் தேதி செய்து கொண்டு இ றந்தவர் நடிகை சித்ரா. பல க ஷ்டங்களுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய இடத்தை பிடித்த அவர் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தது பலருக்கும் அ திர்ச்சியாக தான் இருந்தது.

மேலும் சித்ராவை ச ந்தேகப்பட்டு ஹேமந்த்  தான் அவர் செய்து கொண்டார் என போ லீசார் கூறியிருக்கிறார்கள்.

இந்த நிலையில் ஹேமந்திற்கு நீதிமன்றம் நி பந்தனைகளோடு ஜா மீன் வழங்கியுள்ளது. இந்த தகவல் கேட்ட சித்ரா ரசிகர்களுக்கு அ திர்ச்சியாக உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *