ம து போ தையில் பல்கலைக்கழக மா ணவி செய்த வேலை… நி தானத்தை இ ழந்து என்ன கா ரியம் செய்தார் தெரியுமா…?

காணொளி

இங்கிலாந்தை சேர்ந்த 21 வயதான பல்கலைக்கழக மாணவி ஒருவர் தனது தோழிகளுடன் சேர்ந்து ம துபானம் அருந்தியுள்ளார்.

ம து போ தையில் நி தானத்தை இ ழந்த அவர், விளையாட்டாக வாஷிங்மெஷினில் புகுந்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் மாணவி ஒருவர் தன் தோழிகளுடன் சேர்ந்து ம துபானம் அருந்திய நிலையில், போ தையில் வாஷிங்மெஷினில் நு ழைந்து சி க்கி கொண்ட காட்சிகள் வெளியாகி க டும் ச ர் ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *